Pressmeddelande: Unik satsning för att bygga Europas första nät med tankstationer för grön vätgas

Pressmeddelande

2021-12-10

Investeringsbolaget Qarlbo gör en unik satsning på att etablera Sveriges och Europas
första nät av tankstationer för grön vätgas. Med ekonomiskt stöd från Klimatklivet ska
24 vätgastankstationer byggas. Satsningen är ett viktigt steg i Sveriges och EU:s planer
på att etablera en infrastruktur för fossilfria bränslen.

Investeringen tillsammans med Klimatklivet beräknas till cirka 515 Mkr. Qarlbo driver projektet i
bolaget REH2 och dotterbolaget Nilsson Energy är tillsammans med REH2:s VD Christoffer
Löfström initiativtagare till projektet. Vätgasstationerna kommer att uppföras på Rastas
serviceanläggningar, erbjuda tankning och laddning av grön vätgas. I första hand för tunga
fordon, som lastbilar och bussar, men även för personbilar. Rasta är Sveriges största truck-stop, som dagligen besöks av ca 15 000 tunga fordon.

”Genom den här satsningen vill vi bidra till och påskynda klimatomställningen,” säger Per-Arne
Blomquist, VD för Qarlbo. ”Ett nät av tankstationer är en förutsättning för att exempelvis
åkerierna ska kunna byta från fossildrivna till vätgasdrivna fordon. Samtidigt hålls investeringar
i infrastruktur tillbaka av att det saknas fordon. Nu undanröjer vi det hindret.”

I ett första steg ska nio vätgastankstationer byggas fram till 2024. Först ut är Mariestad.
Ytterligare 15 stationer ska stå klara vid utgången av 2025.
I linje med Sveriges och EU:s ambitioner att påskynda omställningen till ett fossilfritt
transportsystem samfinansieras projektet av offentligt och privat kapital. Qarlbo är, utöver en
direkt investering på 161 Mkr långsiktig garant för projektet och räknar med att behöva täcka
ett antal års driftunderskott.

Naturvårdsverket har inom ramen för Klimatklivet beviljat stöd till
projektet på sammanlagt 354 Mkr. Qarlbo täcker inledningsvis alla kostnader i projektet och
stödet från Klimatklivet betalas ut i mindre delar efterhand som tankstationerna färdigställs.
För att nå EU:s klimatmål behöver utsläppen minskas dramatiskt, vilket bland annat kräver
investeringar i grön vätgas, tankstationer och västgasdriva fordon. På europeisk nivå
uppskattas behovet till åtminstone 1 500 tankstationer 2030 vilket förutsätter att offentliga och
privata aktörer samverkar och bidrar ekonomiskt.

Förhoppningen är att satsningen på ett nätverk av tankstationer ska påskynda utvecklingen av
vätgasdrivna fordon och att transportköpare ska börja ställa krav på fossilfria transporter.
”Projektet är unikt i Europa. Det finns vätgastankstationer i andra länder, men i Sverige finns
förutsättningar att etablera ett nätverk av vätgastankstationer med enbart grön vätgas. Det
finns det ingen annan som gör idag”, säger Martina Wettin, medgrundare av Nilsson Energy.

Genom att etablera tankstationerna på Rastas anläggningar kan investeringskostnaderna
begränsas samtidigt som det redan finns utbildad personal på plats som har kunskap, vana
och tillstånd att hantera olika former av drivmedel. Rasta kommer också att vara delägare i
REH2.

Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd för lokala och regionala satsningar med
avsikten att minska utsläppen av växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga
utsläppsminskning per investerade kronor och stöd ges endast till åtgärder som bidrar till att
öka takten för att nå klimatmålen och som annars inte skulle ha genomförts. Genom
Klimatklivet har Naturvårdsverket till oktober 2021 beviljat stöd om totalt 7,7 miljarder kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per-Arne Blomqvist
VD Qarlbo AB
Tel. +46 70 589 90 06
p.a.blomquist@qarlbo.com

Martina Wettin
Co-Founder / Chief Business Development Officer, Nilsson Energy AB
Tel. +46 760 507 879
martina@nilssonenergy.com

Om Qarlbo
Qarlbo är ett svenskt investeringsbolag helägt av Conni Jonsson. Bolaget är verksamt inom
områdena Entertainment & Hospitality; Health Care & Sustainability;
Real Estate och Financial Investments. Qarlbo är aktiva och engagerade ägare som investerar
långsiktigt i verksamheter. Inom Qarlbo finns investeringar i Pophouse Entertainment Group,
Silver Life, hotellprojekt i Italien och i Nilsson Energy.

Om Nilsson Energy
Nilsson Energy är en svensk systemintegratör och leverantör av nyckelfärdiga förnybara
energisystem med vätgas som energibärare. Decentraliserad vätgasproduktion från förnybara
källor utgör grunden i produktportföljen och företaget kan leverera allt från off-grid system till
flexibilitetstjänster reservkraft och grön vätgas för mobilitet. Företaget sträcker sig över hela
värdekedjan, inklusive service och underhåll.