We are hiring in preparation for the frog leap to come

Since August 2021 to date we have scaled up our number of staff by 500% and we are hiring! https://nilssonenergy.com/contact/

Check out our video that highlights the journey we are embarking on: https://player.vimeo.com/external/656329729.hd.mp4?s=51f9d253e70a1d1b44a776e6d9ebd2ea74eff743&profile_id=175

ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS!

 

 

Press release: Unique investment to build Europe’s first network of green hydrogen filling stations

Press release December 10. 2021

 Swedish investment company Qarlbo makes a unique investment to establish Sweden and Europe’s first network of filling stations for green hydrogen. 24 filling stations will be built with financial support from The Climate Leap (Klimatklivet). The investment is an important step for Sweden’s and the EU’s plans to establish an infrastructure for fossil-free fuels.

The joint investment with The Climate Leap is estimated to be a total of SEK 515 million. Qarlbo is managing the project through the company REH2 and Nilsson Energy, a subsidiary of Qarlbo, has together with REH2’ CEO Christoffer Löfström initiated the project. The stations will be built at Rasta’s service facilities, offering refuelling, and charging of green hydrogen for primarily heavy vehicles such as trucks, buses, and cars. Rasta is Sweden’s biggest truck stop, which is visited daily by approximately 15 000 heavy vehicles.

“Through this initiative, we want to contribute to the climate transition,” says Per-Arne Blomquist, CEO Qarlbo. “A network of filling stations is a prerequisite for hauliers to be able to switch from fossil-fuelled to hydrogen-powered vehicles. But if there are not enough hydrogen-powered vehicles in traffic, it is difficult to justify investments in new infrastructure. At the same time, investments in infrastructure are being held back by the lack of vehicles. Now we are removing that obstacle.”

In its initial phase, the venture entails plans for nine hydrogen filling stations in Sweden by 2024. First out is Mariestad. The remaining 15 stations will be completed by the end of 2025.

In line with Sweden’s and the EU’s ambitions to accelerate the transition to a fossil-free transport system, the project is co-financed by public and private capital. In addition to a direct investment of SEK 161 million, Qarlbo is a long-term guarantor of the project and expects to have to cover a number of years’ operating deficit. The Swedish Environmental Protection Agency has, within the framework of The Climate Leap, granted support for the project totalling SEK 354 million. Qarlbo initially covers all costs in the project and the support from The Climate Leap is successively paid out as the filling stations are completed.

To achieve the EU’s climate goals, emissions need to be reduced dramatically, which, among other things, requires investments in green hydrogen, filling stations, and hydrogen-powered vehicles. The EU estimates the need for 1,500 filling stations by 2030, which requires that public and private actors collaborate and contribute financially.

The initiators hope that the investment in a network of filling stations will accelerate the development of hydrogen-powered vehicles and that buyers of transport will start making demands on fossil-free transport.

“Our investment is unique for Europe. While there are hydrogen filling stations in other countries, Sweden has the prerequisites to deliver a network of hydrogen filling stations with only green hydrogen. There is no one else who can provide this today”, says Martina Wettin, CEO Nilsson Energy.

By establishing the filling stations at Rasta’s facilities, the investment costs can be reduced at the same time as there are already trained personnel on-site who are used and licensed to handle various forms of fuel. Rasta will also become a part owner of REH2.

The Climate Leap is The Swedish Environmental Protection Agency’s investment program dedicated to supporting local and regional initiatives that reduce greenhouse gas emissions. The invested funds must provide the greatest possible reduction in emissions per invested Swedish Krona. Support is only granted to measures that contribute to increasing the pace of achieving the climate goals and that would not otherwise have been implemented. The Swedish Environmental Protection Agency has by October, within the framework of The Climate Leap, granted investments totalling 7,7 billion kronor.

For more information, please contact:

Per-Arne Blomqvist

CEO Qarlbo AB

Tel. +46 70 589 90 06

p.a.blomquist@qarlbo.com

 

Martina Wettin 

Co-Founder / Chief Business Development Officer, Nilsson Energy AB

Tel. +46 760 507 879

martina@nilssonenergy.com

 

About Qarlbo

Qarlbo is a Swedish investment company wholly owned by Conni Jonsson. The company is active in the areas of Entertainment & Hospitality, Health Care & Sustainability, Real Estate and Financial Investments. Qarlbo is an active and committed owner who invest long-term in businesses. Qarlbo holds investments in Pophouse Entertainment Group, Silver Life, hotel projects in Italy and now also in Nilsson Energy.

 

About Nilsson Energy

Nilsson Energy is a progressive supplier of turnkey renewable energy systems with hydrogen as an energy carrier. Decentralized hydrogen production from renewable sources forms the basis for the company’s product portfolio RE8760 and the company can deliver everything from off-grid systems to flexibility services for the electricity grid, back-up power and green hydrogen for mobility. The company extends across the entire value chain, including service and maintenance.

 

Pressmeddelande: Unik satsning för att bygga Europas första nät med tankstationer för grön vätgas

Pressmeddelande

2021-12-10

Investeringsbolaget Qarlbo gör en unik satsning på att etablera Sveriges och Europas
första nät av tankstationer för grön vätgas. Med ekonomiskt stöd från Klimatklivet ska
24 vätgastankstationer byggas. Satsningen är ett viktigt steg i Sveriges och EU:s planer
på att etablera en infrastruktur för fossilfria bränslen.

Investeringen tillsammans med Klimatklivet beräknas till cirka 515 Mkr. Qarlbo driver projektet i
bolaget REH2 och dotterbolaget Nilsson Energy är tillsammans med REH2:s VD Christoffer
Löfström initiativtagare till projektet. Vätgasstationerna kommer att uppföras på Rastas
serviceanläggningar, erbjuda tankning och laddning av grön vätgas. I första hand för tunga
fordon, som lastbilar och bussar, men även för personbilar. Rasta är Sveriges största truck-stop, som dagligen besöks av ca 15 000 tunga fordon.

”Genom den här satsningen vill vi bidra till och påskynda klimatomställningen,” säger Per-Arne
Blomquist, VD för Qarlbo. ”Ett nät av tankstationer är en förutsättning för att exempelvis
åkerierna ska kunna byta från fossildrivna till vätgasdrivna fordon. Samtidigt hålls investeringar
i infrastruktur tillbaka av att det saknas fordon. Nu undanröjer vi det hindret.”

I ett första steg ska nio vätgastankstationer byggas fram till 2024. Först ut är Mariestad.
Ytterligare 15 stationer ska stå klara vid utgången av 2025.
I linje med Sveriges och EU:s ambitioner att påskynda omställningen till ett fossilfritt
transportsystem samfinansieras projektet av offentligt och privat kapital. Qarlbo är, utöver en
direkt investering på 161 Mkr långsiktig garant för projektet och räknar med att behöva täcka
ett antal års driftunderskott.

Naturvårdsverket har inom ramen för Klimatklivet beviljat stöd till
projektet på sammanlagt 354 Mkr. Qarlbo täcker inledningsvis alla kostnader i projektet och
stödet från Klimatklivet betalas ut i mindre delar efterhand som tankstationerna färdigställs.
För att nå EU:s klimatmål behöver utsläppen minskas dramatiskt, vilket bland annat kräver
investeringar i grön vätgas, tankstationer och västgasdriva fordon. På europeisk nivå
uppskattas behovet till åtminstone 1 500 tankstationer 2030 vilket förutsätter att offentliga och
privata aktörer samverkar och bidrar ekonomiskt.

Förhoppningen är att satsningen på ett nätverk av tankstationer ska påskynda utvecklingen av
vätgasdrivna fordon och att transportköpare ska börja ställa krav på fossilfria transporter.
”Projektet är unikt i Europa. Det finns vätgastankstationer i andra länder, men i Sverige finns
förutsättningar att etablera ett nätverk av vätgastankstationer med enbart grön vätgas. Det
finns det ingen annan som gör idag”, säger Martina Wettin, medgrundare av Nilsson Energy.

Genom att etablera tankstationerna på Rastas anläggningar kan investeringskostnaderna
begränsas samtidigt som det redan finns utbildad personal på plats som har kunskap, vana
och tillstånd att hantera olika former av drivmedel. Rasta kommer också att vara delägare i
REH2.

Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd för lokala och regionala satsningar med
avsikten att minska utsläppen av växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga
utsläppsminskning per investerade kronor och stöd ges endast till åtgärder som bidrar till att
öka takten för att nå klimatmålen och som annars inte skulle ha genomförts. Genom
Klimatklivet har Naturvårdsverket till oktober 2021 beviljat stöd om totalt 7,7 miljarder kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per-Arne Blomqvist
VD Qarlbo AB
Tel. +46 70 589 90 06
p.a.blomquist@qarlbo.com

Martina Wettin
Co-Founder / Chief Business Development Officer, Nilsson Energy AB
Tel. +46 760 507 879
martina@nilssonenergy.com

Om Qarlbo
Qarlbo är ett svenskt investeringsbolag helägt av Conni Jonsson. Bolaget är verksamt inom
områdena Entertainment & Hospitality; Health Care & Sustainability;
Real Estate och Financial Investments. Qarlbo är aktiva och engagerade ägare som investerar
långsiktigt i verksamheter. Inom Qarlbo finns investeringar i Pophouse Entertainment Group,
Silver Life, hotellprojekt i Italien och i Nilsson Energy.

Om Nilsson Energy
Nilsson Energy är en svensk systemintegratör och leverantör av nyckelfärdiga förnybara
energisystem med vätgas som energibärare. Decentraliserad vätgasproduktion från förnybara
källor utgör grunden i produktportföljen och företaget kan leverera allt från off-grid system till
flexibilitetstjänster reservkraft och grön vätgas för mobilitet. Företaget sträcker sig över hela
värdekedjan, inklusive service och underhåll.

Nilsson Energy featured by Ade Adepitan in BBC documentary now available on URPlay

Team Nilsson Energy is humble and proud to introduce the BBC documentary featuring our company as being part of the solution.

Thank you @AdeAdepitan & Team for the amazing work you do! #climatechallenge #decentralisedgreenH2

Now available via URPlay. 44 min in: https://urplay.se/program/222403-ade-och-klimatpionjarerna-skandinavien

 

Nilsson Energy welcomes Maria, new Energy Systems Engineer.

Nilsson Energy is  proud to welcome Maria Magnusson into our committed team of Energy Systems Engineers. Maria’s early interest in hydrogen-based solutions soon developed into a passion when completing her master’s degree at Chalmers University of Technology.  She has previous experience from the wind power industry working with HVDC offshore substations and will contribute with insights on how to successfully run projects with many stakeholders involved.

Getting the opportunity to work with decentralized hydrogen production from renewable energy sources is a dream come true,” Maria says. “ I am proud and excited to have joined a fast-paced company which genuinely lives up to the statement ‘Action speaks louder than words “.

Introducing Nilsson Energy´s new Energy Systems Engineer

Nilsson Energy is delighted to announce the recruitment of yet another ambitious engineer, Fabian Olsson, who joins us as Energy Systems Engineer. Fabian completed his master thesis project on decentralized hydrogen production at Linköping University and, throughout his studies, he learnt the importance of being open to innovative ways of achieving carbon neutrality and how energy storage is one of the key components in this equation.

It is an exciting time to get into the green hydrogen business because it feels like it has finally matured enough to be implemented in a wide variety of uses that have only been studied in theory before.”

Scaling up! Nilsson Energy welcomes new Head of Research & Development

Nilsson Energy welcomes Dr. Theresa Falkendal as our Head of Research and Development.

Theresa is an accomplished researcher and has previously worked at the Potsdam institute for climate impact research PIK, the European Southern Observatory ESO and Sorbonne Paris. She is experienced in international collaborations, data collection and analysis, modeling, and programming and will drive the technological development at Nilsson Energy as well as foster our collaborations with research institutes.

“Climate change is the biggest threat to humanity right now. I am excited to apply my knowledge and skills at Nilsson Energy to directly enable the development of a more sustainable society. Locally produced green hydrogen is part of the puzzle to ensure year-round renewable energy and balance intermittent electricity production. I feel humbled to have the opportunity to shape a better future for all of us!”

 

LAUNCHING NILSSON ENERGY ACADEMY

Nilsson Energy is very pleased to welcome Mattias Larrieu onboard to manage our organisational and business development activities. As Nilsson Energy expands rapidly, Mattias’ long experience of recruiting key positions in growing organisations will be an invaluable resource.

“I was thrilled when I was given the opportunity to join Nilsson Energy – previous experience has taught me what to look for in a new employer and Nilsson Energy ticks all the boxes; a small company with skilled and highly motivated people bringing forward revolutionary ideas. I am proud to be part of the team and look forward to seeing what the future holds!

We are hiring!

Are you interested in environmental sustainability and want to join Nilsson Energy in this very exciting period of growth? We take great pride in what we do and are always looking for ambitious and committed individuals with a long-term perspective! First up: Two Energy System Energineers.

Check our open positions https://nilssonenergy.com/contact/– we are looking forward receiving your application. You can also send your CV to: recruit@nilssonenergy.com.

Hans-Olof Nilsson vinnare av Stora Ingenjörspriset i Innovation

Nilsson Energy kan stolt meddela att vår medgrundare Hans-Olof Nilsson utsetts till Sveriges mest innovativa ingenjör och tilldelats Stora Ingenjörspriset!

Juryns motivering
Vinnaren visar prov på hur en individ kan nyttja hela spektrat av kompetenser inom ingenjörskonsten. Viljan att skapa en utopi bortom det centraliserade energisystemet har fått vinnaren att nyfiket testa nya lösningar för att till slut nå ett slutet energisystem helt ’off the grid’. Han har bevisat ett det, i dagens samhälle, går att vara självförsörjande på förnybar el och delar frikostigt med sig av sina erfarenheter och kunskaper om energi och vätgaslagring för att påverka både privatpersoner och beslutsfattare. Han är en sann källa till inspiration och en sann innovatör!

Mer info via https://www.mynewsdesk.com/se/linti-group/news/vinnare-av-stora-ingenjoerspriset-i-innovation-aer-hans-olof-nilsson-426155