Pressrelease – Nilsson Energy etablerar vätgastankstation vid Göteborgs hamn

En vätgastankstation för tung trafik planeras vid Göteborgs hamn. Stationen kommer att ligga i direkt anslutning till entrén vid hamnens RoRo-terminal, vilken är en av de mest lastbilsintensiva platserna i Sverige. Stationen kommer uteslutande att leverera grön vätgas och ska stå klar i september 2023.

Nilsson Energy har genom tilldelning i Energimyndighetens utlysning Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter fått medel för att etablera en vätgastankstation vid Port 6, Göteborgs hamn.

”Att bygga en vätgastankstation i en så central knytpunkt för tunga transporter och för fordonsindustrin, tillika Skandinaviens största hamn och porten ut i världen för stora delar av svensk industri, är mycket motiverande”, säger Nilsson Energys VD Pontus Lundgren.

I nära samarbete med Göteborgs Hamn och övriga närliggande intressenter kommer Nilsson Energy bidra till uppbyggnaden av tankinfrastruktur för grön vätgas.

”Det är ett efterfrågat tillskott i hamnen och något som ligger helt i linje med vår strategi att skapa förutsättningar för att accelerera transportindustrins omställning till fossilfritt”, säger Göteborgs Hamn AB:s innovationschef Viktor Allgurén.

Illustration av kommande anläggning

Bildtext: Visionsbild över tankstation och vätgaslager, bilden är inte skalenlig och kan komma att ändras. Klicka på bilden för förstoring.

Satsningen i hamnen är ett strategiskt viktigt steg på Nilsson Energys tillväxtresa. En resa som började med att bolaget redan 2018 levererade decentraliserad produktion av grön vätgas till Mariestads kommuns satsning på vätgas för transporter. Att ha beprövad erfarenhet och dessutom kunna erbjuda egen erfaren personal för service och underhåll gör att Nilsson Energy kan ta ett unikt helhetsansvar för etableringar likt den som nu planeras i Göteborgs hamn.

Nilsson Energys är idag en central del i huvudägaren Qarlbo AB:s långsiktiga satsningar inom vätgasområdet. Inom Qarlbo AB:s bolag REH2 sker även en etablering and Nordens största nätverk av vätgastankstationer med lokal produktion av grön vätgas. Ett projekt som sker tillsammans med Klimatklivet. Etableringen i Göteborgs hamn är ytterligare ett steg i Nilsson Energys och Qarlbos långsiktiga arbete med att bistå transportbranschen och fordonstillverkarna i deras arbete med att trygga omställningen till fossilfria transporter.

Fakta

Var: Vid port 6 i Göteborgs hamn vilket ligger i direkt anslutning till Gothenburg RoRo Terminal och Arken kombiterminal. Infarten till Port 6 är en av Sveriges tyngst trafikerade vägar med 350 000 tunga fordonspassager varje år. När Stena Line från 2027 omlokaliserar sina nuvarande Tysklands- och Danmarksterminaler till Arendal strax väster om RoRo-terminalen kommer trafiken att öka med ytterligare cirka 200 000 fordonspassager i närområdet.
När: Klart före september 2023
Typ av vätgas: Grön vätgas producerad genom sol, vind och/eller vattenkraft.
Kapacitet vätgastankning: 1 500 kg, motsvarar ca 35 lastbilar/dygn
Antal fordon som kan tanka samtidigt: 2
Investeringskostnad: 35 Mkr, projektet finansieras i sin helhet av Energimyndigheten.

Om Nilsson Energy

Nilsson Energy är en svensk systemintegratör och leverantör av nyckelfärdiga förnybara energisystem med vätgas som energibärare. Decentraliserad vätgasproduktion från förnybara källor utgör grunden i produktportföljen. Företaget sträcker sig över hela värdekedjan, inklusive service och underhåll. Nilsson Energy är ett dotterbolag till Qarlbo AB. Bolaget har kontor och forskningslabb på Lindholmen i Göteborg, ett lokalkontor i Mariestad samt en anläggning på Gateway Säve för utveckling och byggnation av företagets containerbaserade produkter.

För ytterligare information vänligen kontakta

Martina Wettin, Medgrundare/Affärsutvecklingsansvarig
martina@nilssonenergy.com
+46 736 187 404

Pressrelease – Nilsson Energy establishes a hydrogen filling station at the Port of Gothenburg

A hydrogen filling station for heavy vehicles is being planned at the Port of Gothenburg. The filling station will be right next to the entrance of the Gothenburg RoRo Terminal – one of the places in Sweden most intensively used by trucks. The station will supply green hydrogen only and is set to be completed in September 2023.

Nilsson Energy has received funds to establish a hydrogen filling station at Port 6, Port of Gothenburg, through an award in the Energy Agency’s call for Regional electrification pilots for heavy transport.

“Building a hydrogen filling station in such a central junction for heavy vehicles and for the automotive industry, as well as Scandinavia’s largest port and the gateway to the world for large parts of Swedish industry, is very motivating,” says Nilsson Energy’s CEO Pontus Lundgren.”

In close cooperation with the Port of Gothenburg and other nearby stakeholders, Nilsson Energy will contribute to the construction of tank infrastructure for green hydrogen.

“It’s a much-requested addition to the port, one that’s also fully in line with our strategy to create conditions for accelerating the transport industry’s transition to fossil-free,” says Viktor Allgurén, Head of Innovation at the Gothenburg Port Authority.

Illustration of the upcoming facility

Caption: Vision image of the refueling station and the hydrogen storage. The image is not to scale and may change. Click on the image to make it larger.

The investment in the port is a strategically important step on Nilsson Energy’s growth journey. A journey that began with the company already in 2018 delivering decentralized production of green hydrogen to Mariestad municipality’s investment in hydrogen for transport. Having proven experience and being able to offer its own experienced staff for service and maintenance means that Nilsson Energy can take a unique overall responsibility for establishments like the one now planned in the Port of Gothenburg.

Nilsson Energy’s is today a central part of the principal owner Qarlbo AB’s long-term investments in the hydrogen area. Through Qarlbo´s subsiduary REH2, there is also an establishment of the Nordic region’s largest network of hydrogen gas filling stations taking place. This including local production of green hydrogen. The project is realized together with The Swedish Environmental Protection Agency along with other central government agencies and the county administrative boards to support local climate investments through the call the Climate Leap (Klimatklivet). The establishment in the Port of Gothenburg is another step in Nilsson Energy’s and Qarlbo’s long-term work to assist the transport industry and vehicle manufacturers in their work to ensure the transition to fossil-free transport. 

Facts

Where: At the Port of Gothenburg by gate 6, just next to Gothenburg RoRo Terminal and Arken Intermodal Terminal.

When: Completed before September 2023How: The station will deliver green hydrogen generated by solar, wind or hydro power.

Hydrogen capacity: 1,500 kg, approx. 35 trucks/day

How many vehicles can fill up simultaneously: 2

Investment cost: SEK 35 million. The project is being financed in full by the Swedish Energy Agency.

About Nilsson Energy

Nilsson Energy is a Swedish system integrator and supplier of turnkey renewable energy systems with hydrogen as an energy carrier. Decentralized hydrogen production from renewable sources forms the basis of the product portfolio. The company spans the entire value chain, including service and maintenance. Nilsson Energy is a subsidiary of Qarlbo AB. The company has an office and research lab at Lindholmen in Gothenburg, a local office in Mariestad and a facility at Gateway Säve for development and construction of the company’s container-based products.

For further information please contact

Martina Wettin, Co-Founder/Chief Business Development Officer
martina@nilssonenergy.com
+46 736 187 404