Hans-Olof Nilsson framför sitt hus

Hans-Olof är självförsörjande på el: “Är inne på åttonde året”

8 september, 2022

Sveriges Radio P4 har intervjuat en av Nilsson Energys grundare, Hans-Olof Nilsson

Nilsson Energy upplever ett massivt nytt intresse för våra energisystemslösningar vilka på olika sätt lagrar förnybar energi i vätgas.

Vi tycker att det är roligt att lokalradion i Göteborg i morse besökte våra kollegor Hans-Olof och Birgitta Nilsson i deras självförsörjda hus.

Genom att sprida kunskapen om att det går att lagra förnybar energi tills den behövs och att decentraliserade mindre energisystem är relevanta får vi en bättre dialog kring hur nuvarande och kommande energisystem skall utvecklas och fungera.

Vi rekommenderar er att lyssna på denna intervju. Ett antal konkreta energieffektivitets tips utlovas också.

Lyssna på intervjun https://sverigesradio.se/artikel/hans-olof-ar-sjalvforsorjande-pa-el-ar-inne-pa-attonde-aret

—-

One of Nilsson Energys founder, Hans-Olof Nilsson, has been interviewed in the local radiostation in Göteborg. The intervju is in Swedish,

 

 

Sjöbohem tillverkar vätgas med el från en vertikal vindsnurra och solceller. Till höger förvaltningschef Kent Tillberg. Foto: Charlotta von Schultz

Article about how Sjöbohem take control of their own energy production and energy consumption

It is with pride that we read about our customer and heroes at the municipal property company Sjöbohem, situated in the south of Sweden, where Nilsson Energy designed, installed, and commissioned a decentralized hydrogen system.
Our fine collaboration is a current example of how companies can take control of their own energy production and energy consumption and it’s a practical and highly relevant example of using hydrogen as storage media.

Read the article (in Swedish) https://lnkd.in/detkqyRH

Det är med stolthet vi läser om våra kunder och hjältar på det kommunala bostadsbolaget AB SJÖBOHEM i södra Sverige, där Nilsson Energy designat, installerat och driftsatt ett decentraliserat vätgassystem.
Vårt fina samarbete är ett högaktuellt exempel på hur bolag kan ta kontroll över sin egen energiproduktion och energikonsumtion samt är ett praktiskt exempel på att använda vätgas som lagringsmedia är högst relevant.

Läs artikeln https://lnkd.in/detkqyRH

Press release: Unique investment to build Europe’s first network of green hydrogen filling stations

Press release December 10. 2021

 Swedish investment company Qarlbo makes a unique investment to establish Sweden and Europe’s first network of filling stations for green hydrogen. 24 filling stations will be built with financial support from The Climate Leap (Klimatklivet). The investment is an important step for Sweden’s and the EU’s plans to establish an infrastructure for fossil-free fuels.

The joint investment with The Climate Leap is estimated to be a total of SEK 515 million. Qarlbo is managing the project through the company REH2 and Nilsson Energy, a subsidiary of Qarlbo, has together with REH2’ CEO Christoffer Löfström initiated the project. The stations will be built at Rasta’s service facilities, offering refuelling, and charging of green hydrogen for primarily heavy vehicles such as trucks, buses, and cars. Rasta is Sweden’s biggest truck stop, which is visited daily by approximately 15 000 heavy vehicles.

“Through this initiative, we want to contribute to the climate transition,” says Per-Arne Blomquist, CEO Qarlbo. “A network of filling stations is a prerequisite for hauliers to be able to switch from fossil-fuelled to hydrogen-powered vehicles. But if there are not enough hydrogen-powered vehicles in traffic, it is difficult to justify investments in new infrastructure. At the same time, investments in infrastructure are being held back by the lack of vehicles. Now we are removing that obstacle.”

In its initial phase, the venture entails plans for nine hydrogen filling stations in Sweden by 2024. First out is Mariestad. The remaining 15 stations will be completed by the end of 2025.

In line with Sweden’s and the EU’s ambitions to accelerate the transition to a fossil-free transport system, the project is co-financed by public and private capital. In addition to a direct investment of SEK 161 million, Qarlbo is a long-term guarantor of the project and expects to have to cover a number of years’ operating deficit. The Swedish Environmental Protection Agency has, within the framework of The Climate Leap, granted support for the project totalling SEK 354 million. Qarlbo initially covers all costs in the project and the support from The Climate Leap is successively paid out as the filling stations are completed.

To achieve the EU’s climate goals, emissions need to be reduced dramatically, which, among other things, requires investments in green hydrogen, filling stations, and hydrogen-powered vehicles. The EU estimates the need for 1,500 filling stations by 2030, which requires that public and private actors collaborate and contribute financially.

The initiators hope that the investment in a network of filling stations will accelerate the development of hydrogen-powered vehicles and that buyers of transport will start making demands on fossil-free transport.

“Our investment is unique for Europe. While there are hydrogen filling stations in other countries, Sweden has the prerequisites to deliver a network of hydrogen filling stations with only green hydrogen. There is no one else who can provide this today”, says Martina Wettin, CEO Nilsson Energy.

By establishing the filling stations at Rasta’s facilities, the investment costs can be reduced at the same time as there are already trained personnel on-site who are used and licensed to handle various forms of fuel. Rasta will also become a part owner of REH2.

The Climate Leap is The Swedish Environmental Protection Agency’s investment program dedicated to supporting local and regional initiatives that reduce greenhouse gas emissions. The invested funds must provide the greatest possible reduction in emissions per invested Swedish Krona. Support is only granted to measures that contribute to increasing the pace of achieving the climate goals and that would not otherwise have been implemented. The Swedish Environmental Protection Agency has by October, within the framework of The Climate Leap, granted investments totalling 7,7 billion kronor.

For more information, please contact:

Per-Arne Blomqvist

CEO Qarlbo AB

Tel. +46 70 589 90 06

p.a.blomquist@qarlbo.com

 

Martina Wettin 

Co-Founder / Chief Business Development Officer, Nilsson Energy AB

Tel. +46 760 507 879

martina@nilssonenergy.com

 

About Qarlbo

Qarlbo is a Swedish investment company wholly owned by Conni Jonsson. The company is active in the areas of Entertainment & Hospitality, Health Care & Sustainability, Real Estate and Financial Investments. Qarlbo is an active and committed owner who invest long-term in businesses. Qarlbo holds investments in Pophouse Entertainment Group, Silver Life, hotel projects in Italy and now also in Nilsson Energy.

 

About Nilsson Energy

Nilsson Energy is a progressive supplier of turnkey renewable energy systems with hydrogen as an energy carrier. Decentralized hydrogen production from renewable sources forms the basis for the company’s product portfolio RE8760 and the company can deliver everything from off-grid systems to flexibility services for the electricity grid, back-up power and green hydrogen for mobility. The company extends across the entire value chain, including service and maintenance.

 

Pressmeddelande: Unik satsning för att bygga Europas första nät med tankstationer för grön vätgas

Pressmeddelande

2021-12-10

Investeringsbolaget Qarlbo gör en unik satsning på att etablera Sveriges och Europas
första nät av tankstationer för grön vätgas. Med ekonomiskt stöd från Klimatklivet ska
24 vätgastankstationer byggas. Satsningen är ett viktigt steg i Sveriges och EU:s planer
på att etablera en infrastruktur för fossilfria bränslen.

Investeringen tillsammans med Klimatklivet beräknas till cirka 515 Mkr. Qarlbo driver projektet i
bolaget REH2 och dotterbolaget Nilsson Energy är tillsammans med REH2:s VD Christoffer
Löfström initiativtagare till projektet. Vätgasstationerna kommer att uppföras på Rastas
serviceanläggningar, erbjuda tankning och laddning av grön vätgas. I första hand för tunga
fordon, som lastbilar och bussar, men även för personbilar. Rasta är Sveriges största truck-stop, som dagligen besöks av ca 15 000 tunga fordon.

”Genom den här satsningen vill vi bidra till och påskynda klimatomställningen,” säger Per-Arne
Blomquist, VD för Qarlbo. ”Ett nät av tankstationer är en förutsättning för att exempelvis
åkerierna ska kunna byta från fossildrivna till vätgasdrivna fordon. Samtidigt hålls investeringar
i infrastruktur tillbaka av att det saknas fordon. Nu undanröjer vi det hindret.”

I ett första steg ska nio vätgastankstationer byggas fram till 2024. Först ut är Mariestad.
Ytterligare 15 stationer ska stå klara vid utgången av 2025.
I linje med Sveriges och EU:s ambitioner att påskynda omställningen till ett fossilfritt
transportsystem samfinansieras projektet av offentligt och privat kapital. Qarlbo är, utöver en
direkt investering på 161 Mkr långsiktig garant för projektet och räknar med att behöva täcka
ett antal års driftunderskott.

Naturvårdsverket har inom ramen för Klimatklivet beviljat stöd till
projektet på sammanlagt 354 Mkr. Qarlbo täcker inledningsvis alla kostnader i projektet och
stödet från Klimatklivet betalas ut i mindre delar efterhand som tankstationerna färdigställs.
För att nå EU:s klimatmål behöver utsläppen minskas dramatiskt, vilket bland annat kräver
investeringar i grön vätgas, tankstationer och västgasdriva fordon. På europeisk nivå
uppskattas behovet till åtminstone 1 500 tankstationer 2030 vilket förutsätter att offentliga och
privata aktörer samverkar och bidrar ekonomiskt.

Förhoppningen är att satsningen på ett nätverk av tankstationer ska påskynda utvecklingen av
vätgasdrivna fordon och att transportköpare ska börja ställa krav på fossilfria transporter.
”Projektet är unikt i Europa. Det finns vätgastankstationer i andra länder, men i Sverige finns
förutsättningar att etablera ett nätverk av vätgastankstationer med enbart grön vätgas. Det
finns det ingen annan som gör idag”, säger Martina Wettin, medgrundare av Nilsson Energy.

Genom att etablera tankstationerna på Rastas anläggningar kan investeringskostnaderna
begränsas samtidigt som det redan finns utbildad personal på plats som har kunskap, vana
och tillstånd att hantera olika former av drivmedel. Rasta kommer också att vara delägare i
REH2.

Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd för lokala och regionala satsningar med
avsikten att minska utsläppen av växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga
utsläppsminskning per investerade kronor och stöd ges endast till åtgärder som bidrar till att
öka takten för att nå klimatmålen och som annars inte skulle ha genomförts. Genom
Klimatklivet har Naturvårdsverket till oktober 2021 beviljat stöd om totalt 7,7 miljarder kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per-Arne Blomqvist
VD Qarlbo AB
Tel. +46 70 589 90 06
p.a.blomquist@qarlbo.com

Martina Wettin
Co-Founder / Chief Business Development Officer, Nilsson Energy AB
Tel. +46 760 507 879
martina@nilssonenergy.com

Om Qarlbo
Qarlbo är ett svenskt investeringsbolag helägt av Conni Jonsson. Bolaget är verksamt inom
områdena Entertainment & Hospitality; Health Care & Sustainability;
Real Estate och Financial Investments. Qarlbo är aktiva och engagerade ägare som investerar
långsiktigt i verksamheter. Inom Qarlbo finns investeringar i Pophouse Entertainment Group,
Silver Life, hotellprojekt i Italien och i Nilsson Energy.

Om Nilsson Energy
Nilsson Energy är en svensk systemintegratör och leverantör av nyckelfärdiga förnybara
energisystem med vätgas som energibärare. Decentraliserad vätgasproduktion från förnybara
källor utgör grunden i produktportföljen och företaget kan leverera allt från off-grid system till
flexibilitetstjänster reservkraft och grön vätgas för mobilitet. Företaget sträcker sig över hela
värdekedjan, inklusive service och underhåll.

Nilsson Energy featured by Ade Adepitan in BBC documentary now available on URPlay

Team Nilsson Energy is humble and proud to introduce the BBC documentary featuring our company as being part of the solution.

Thank you @AdeAdepitan & Team for the amazing work you do! #climatechallenge #decentralisedgreenH2

Now available via URPlay. 44 min in: https://urplay.se/program/222403-ade-och-klimatpionjarerna-skandinavien

 

PRESSRELEASE: Qarlbo new principal owner of Nilsson Energy

PRESSRELEASE

 

The Hydrogen Dome, Gothenburg

March 29. 2021

 

As an important part of Nilsson Energy’s growth strategy, Qarlbo AB has become the principal owner and long-term investor in the company.

Qarlbo has acquired shares corresponding to 51% of the shareholding. The three original founders Hans-Olof Nilsson, Martina Wettin and Pontus Lundgren remain as co-owners and Management Team. Pontus Lundgren will continue working in his position as CEO. In connection with the acquisition, Jan Sinclair will take on the role as Nilsson Energy’s Chairman of the Board. Qarlbo will be represented in the Board by Per-Arne Blomquist and Stefan Holmér.

Qarlbo’s investment enables a powerful expansion and intends to strengthen Nilsson Energy’s position as a progressive energy company and system integrator with hydrogen as an energy carrier. Qarlbo sees additional potential in hydrogen and the investment in Nilsson Energy will be a platform for continued investments in the sector.

 

Together with Qarlbo, we get even better conditions to further develop Nilsson Energy and can build an even stronger organization and platform for further expansion. It feels stimulating to work together with Qarlbo. We complement each other fantastically well. Together we will build a long-term strong company, says Pontus Lundgren, CEO, Nilsson Energy.

We like what we see in Nilsson Energy. An entrepreneurial company with good products and a strong position in an important and growing area. By becoming an owner of Nilsson Energy, we want to contribute to strengthening the company’s opportunities to grow and develop further, says Qarlbo´s CEO Per-Arne Blomquist.

Erneholm Haskel has advised Qarlbo in the transaction.

 

For further information please contact:

Martina Wettin, Chief Business Development Officer Nilsson Energy AB

martina@nilssonenergy.com

Tel: +46 (0)760 507879

 Per-Arne Blomquist, VD Qarlbo AB

p.a.blomquist@qarlbo.com

Tel: +46 (0)707 239324

 

Nilsson Energy is a Swedish system supplier with an internationally strong reputation. A progressive supplier of turnkey renewable energy systems with hydrogen as an energy carrier. Decentralized hydrogen production from renewable sources forms the basis for the company’s product portfolio RE8760 and the company can deliver everything from off-grid systems to flexibility services for the electricity grid, back-up power and green hydrogen for mobility. The company extends across the entire value chain, including service and maintenance. In 2020, the company was awarded the World’s best brand in the gas and hydrogen industry at the International CHARGE ENERGY Awards. The motivation read: “Action speaks louder than words”, which well reflects the company’s track record. Nilsson Energy also holds a desirable position as a Member of the EU Commission’s instrument European Clean Hydrogen Alliance, Roundtable on Buildings.

Qarlbo is a Swedish investment company wholly owned by Conni Jonsson. The company is active in the areas of Entertainment & Hospitality, Health Care & Sustainability, Real Estate and Financial Investments. Qarlbo is an active and committed owner who invest long-term in businesses. Qarlbo holds investments in Pophouse Entertainment Group, Silver Life, hotel projects in Italy and now also in Nilsson Energy. 

 

 

PRESSRELEASE: Qarlbo ny huvudägare i vätgasbolaget Nilsson Energy

PRESSRELEASE

The Hydrogen Dome, Göteborg

29 mars 2021

Qarlbo ny huvudägare i vätgasbolaget Nilsson Energy

Som ett viktigt led i Nilsson Energys tillväxtstrategi har Qarlbo AB gått in som huvudägare och långsiktig investerare i bolaget.

Qarlbo har förvärvat aktier motsvarande 51% av aktieinnehavet. De tre ursprungliga grundarna Hans-Olof Nilsson, Martina Wettin och Pontus Lundgren kvarstår som delägare och ledningsgrupp. Pontus Lundgren fortsätter som VD. I samband med förvärvet tillträder även Jan Sinclair rollen som Nilsson Energys styrelseordförande. Qarlbos representanter i styrelsen blir Per-Arne Blomquist och Stefan Holmér.

Qarlbos investering möjliggör en kraftfull expansion och avser förstärka Nilsson Energys position som ett progressivt energibolag och systemintegratör med vätgas som energibärare. Qarlbo ser ytterligare potential i vätgas och investeringen i Nilsson Energy blir också en plattform för fortsatta investeringar i sektorn.

 

Tillsammans med Qarlbo får vi ännu bättre förutsättningar att vidareutveckla Nilsson Energy och kan bygga en än starkare organisation och plattform för vidare expansion. Det känns stimulerande att arbeta tillsammans med Qarlbo, vi kompletterar varandra fantastiskt bra. Tillsammans kommer vi att bygga ett långsiktigt starkt bolag, säger Pontus Lundgren, VD, Nilsson Energy.

 Vi gillar det vi ser i Nilsson Energy. Ett entreprenörsdrivet företag med bra produkter och en stark position inom ett viktigt och växande område. Genom att bli ägare i Nilsson Energy vill vi bidra till att stärka bolagets möjligheter att växa och utvecklas ytterligare, säger Qarlbos VD Per-Arne Blomquist.

 

Erneholm Haskel har rådgivit Qarlbo i transaktionen.

 

För vidare information vänligen kontakta:

Martina Wettin, Chief Business Development Officer Nilsson Energy AB

martina@nilssonenergy.com

Tel: +46 (0)760 507879

 Per-Arne Blomquist, VD Qarlbo AB

p.a.blomquist@qarlbo.com

Tel: +46 (0)707 239324

 

Nilsson Energy  är en svensk systemleverantör med internationellt starkt renommé. En progressiv leverantör av nyckelfärdiga förnybara energisystem med vätgas som energibärare. Decentraliserad vätgasproduktion från förnybara källor utgör basen för företagets produktportfölj RE8760 och företaget kan leverera allt från off-grid system till flexibilitetstjänster för elnätet, reservkraft och grön vätgas för mobilitet. Bolaget sträcker sig över hela värdekedjan inklusive service och underhåll. 2020 blev företaget utsedd till världens bästa varumärke inom gas- och vätgasbranschen vid International CHARGE ENERGY Awards. Motivationen löd: ”Action speaks louder than words”, vilket väl speglar företagets track-record. Nilsson Energy har även en åtråvärd position som medlem av EU Kommissionens instrument European Clean Hydrogen Alliance, Roundtable on Buildings.

Qarlbo är ett svenskt investeringsbolag helägt av Conni Jonsson. Bolaget är verksamt inom områdena Entertainment & Hospitality; Health Care & Sustainability; Real Estate och Financial Investments. Qarlbo är aktiva och engagerade ägare som investerar långsiktigt i verksamheter. Inom Qarlbo finns investeringar i Pophouse Entertainment Group, Silver Life, hotellprojekt i Italien och nu även Nilsson Energy.